Skočiť na hlavný obsah

Asociácia vysokoškolských vzdelávateľov v nelekárskych zdravotníckych vedách SR

Asociácia vysokoškolských vzdelávateľov v nelekárskych zdravotníckych vedách SR

Reg. MV SR 29.10.2015, č. VVS/1-900/90-445 50

sídlo: Fakulta zdravotníctva a  sociálnej práce TU, Univerzitné námestie 1, 918 43 Trnava

predseda: prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., dekan FZaSP TU

tajomník: doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH, mim. prof., prorektorka SZU a dekanka FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici

 

  Návrh na úpravu znenia § 37 ods. 1 zákona č. 296/2018 o zabezpečení kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene doplnení neskorších predpisov a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Vyhlásenie AVVNZV 2016