• SK vlajka
 • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Vymenúvacie konania

Vyhláška dekana FZaSP č. 2/2016 - vymenúvacie konanie (VK)
- Príloha 1 Kritéria TU FZaSP pre HaVK pre OV 6
- Príloha 2 Kritéria TU FZaSP pre HaVK pre OV 18
- Príloha 3 Žiadosť o začatie vymenúvacieho konania
- Príloha 4 Profesijný životopis
- Príloha 5 Tabuľkový prehlad ped. a ved. činnosti a plnenia kritérií VK pre OV 6
- Príloha 6 Tabuľkový prehlad ped. a ved. činnosti a plnenia kritérií VK pre OV 18
- Príloha 7 Charakteristika uchádzača
- Príloha 8 Súhlas dotknutej osoby so spracovávaním osobných údajov

Začaté vymenúvacie konania

Prebiehajúce vymenúvacie konania

doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD.
 1. doc. Dobríkova (publikované 09.01.2017 - 12:50)
 2. doc. Dobríková publikačná činnosť a ohlasy  (publikované 09.01.2017 - 12:50)
 3. doc. Dobríková komisia oponenti schválené VR (publikované 09.03.2017 - 15:02)
 4. Oponentské posudky (publikované 05.09.2017 - 13:30)
 5. doc. Dobríková návrh vymenúvacej komisie (publikované 26.10.2017 - 13:36)
 6. Rozhodnutie_VR_FZaSP_25.10.2017  (publikované 22.11.2017 - 12:50)
 7. Prez_list_VR_FZaSP_25.10.2017  (publikované 22.11.2017 - 12:51)
 8. Zloženie členov VR TU v Trnave (publikované 18.05.2018 - 13:56)
 9. Výpis zo zápisnice VR TU v Trnave č. 1/2018 (publikované 18.05.2018 - 13:58)
 10. Rozhodnutie VR TU v Trnave (publikované 18.05.2018 - 13:59)
 11. doc. Dobríková komisia oponenti oprava oponenta VR 21.11.2018 (publikované 27.11.2018 - 12:28)
 12. doc. Dobríková návrh vymenúvacej komisie nový náprava konania (publikované 05.02.2019 - 10:55)
 13. Oponentský posudok prof. MUDr. Eva Grey PhD. (publikované 21.02.2019 - 15:25)
 14. Rozhodnutie VR FZaSP 13.3.2019 (publikované 22.03.2019 - 12:03)
 15. Prezenčná listina VR FZaSP 13.3.2019 (publikované 22.03.2019 - 12:04)
 16. Zloženie členov VR TU v Trnave (publikované 13.05.2019 - 10:37)
 17. Výpis zo zápisnice VR TU  v Trnave (publikované 13.05.2019 - 10:40)
 18. Rozhodnutie VR TU v Trnave (publikované 13.05.2019 - 10:41)

 

doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD.
 1. doc. Mydlíková (publikované 11.11.2019 - 14:50)
 2. doc. Mydlíková publikačná činnosť a ohlasy  (publikované 11.11.2019 - 14:51)
 3. doc. Mydlíková komisia oponenti schvalene VR  (publikované 21.11.2019 - 14:51)

 

 

Ukončené vymenúvacie konania

doc. PaedDr. Peter JUSKO, PhD. - dátum udelenia titulu: 4.12.2017  (publikované 05.12.2017 - 15:07)

doc. RNDr. František Ondriska, PhD. - dátum udelenia titulu: 22.05.2018  (publikované 25.05.2018 - 12:13)

 


Pozastavené vymenúvacie konania