Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Vedecko - výskumné aktivity

Názov projektu: Kultúrno-historické aspekty vzniku trnavských tlačí 2. polovice 18. storočia

Cieľ projektu: Interdisciplinárny projekt sa zameriava na analýzu historického a kultúrneho zázemia vzniku  univerzitných dizertácií a inauguračných prednášok, ktoré vyšli v rokoch 1775-1776 v Trnave, na Lekárskej fakulte historickej Trnavskej univerzity a ich následnému sprístupneniu pre edukačné účely. Spisy reflektujú aktuálne vzdelanostné, hospodárske a sociálne pomery v meste a spracovávajú problematiku epidémie dyzentérie (úplavice), ktorá v tomto čase vplyvom viacerých faktorov vypukla. Riešitelia sa budú venovať dielam z hľadiska filologicko-kultúrneho, historického, sociálneho a s akcentom na ošetrovateľské postupy používané v tomto období a doplnia ich výskumom archívnych písomností týkajúcich sa epidémií.

Trvanie projektu: 1.1.2015- 31.12. 2017

Financujúca organizácia: Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR

Vedúca projektu: prof. PhDr. Marta Dobrotková,CSc., Katedra histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity

Riešitelia projektu: doc. PhDr. Ľubica Ilievová,PhD. (zástupca vedúcej projektu), doc. Mgr. Erika Juríková, PhD., Mgr. Marek Drimaj

Partneri: Filozofická fakulta, Trnavská univerzita

 

Názov projektu: Činnosť a prínos Kongregácie Milosrdných sestier Svätého Kríža v ošetrovateľskom vzdelávaní - koncepčné a metodologické prístupy v historickom výskume

Cieľ projektu: Cieľom projektu je detekcia a spracovanie archívnych a historických materiálov súvisiacich s činnosťou kongregácie a existenciou a činnosťou Ošetrovateľskej školy Kongregácie Milosrdných sestier Sv. Kríža. Hlavným výstupom projektu a s tým spojenými výskumnými aktivitami bude vedecká monografia s poznámkovým aparátom. Priebežnými parciálnymi výstupmi budú články prezentované v domácich a zahraničných recenzovaných periodikách. Projektový tím bude získané poznatky a informácie priebežne prezentovať taktiež na vedeckých konferenciách, domáceho alebo zahraničného významu. Získané vedecké poznatky v procese projektovej činnosti budú aplikované do pedagogického procesu na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce v študijnom odbore ošetrovateľstvo a na Teologickej fakulte v študijnom odbore katolícka teológia.

Trvanie projektu: september 2016 – september 2019

Financujúca organizácia: Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova , Praha, Česká republika

Vedúci projektu: doc. ThLic. Miloš Lichner, SJ, D.Th., Teologická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave 

Spoluriešitelia:
Katedra ošetrovateľstva, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave
doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD. -  zástupca vedúceho projektu
doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. – spoluriešiteľ
Teologická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave
doc. PhDr. Mária Šmidová, PhD. – spoluriešiteľ

 

Zahraniční partneri projektovej spolupráce

  • PhDr. Daniel Jirkovský, PhD. - spoluriešiteľ
  • Ústav ošetřovateľství, II. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika
  • Prof. PhDr.Vlastimil Kozoň, PhD.
  • Österreichische Gesellschaft für vaskuläre Pflege – ÖGVPc/o Wiener medizinische Akademie, Austria

Medzinárodné štúdie

  • MUDr. Marián Streško, PhD. – prednosta Onkologickej kliniky FN v Trnave -Malobunkový karcicóm pľuc  - faza III - hlavný investigator 2017

 

  Významné ocenenia členov Katedry ošetrovateľstva

 

Archív

Príspevky z vedeckých konferencií

  • Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou

,,Nové trendy v ošetrovateľstve IV“  – 2017

,,Nové trendy v ošetrovateľstve III“  – 2016

,,Nové trendy v ošetrovateľstve II“ – 2015

 ,,Nové trendy v ošetrovateľstve II“ – 2015

 ,,Diagnóza v ošetrovateľstve – nové trendy v odbore“ – 2012

 

Výročné správy Katedry ošetrovateľstva