Skočiť na hlavný obsah

Študijné informácie

OPATRENIA SÚVISIACE S PANDÉMIOU KORONAVÍRUSU COVID19

  Univerzitné informačné systémy - MS TEAMS

Študijný odbor: Zdravotnícke vedy
Kód odboru: 5618
Študijný program:  Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

  Konzultačné hodiny
  Rozvrh hodín
  HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2021/2022

Odporúčaný študijný plán (MAIS)

  Odporúčaný študijný plán XD1 LVMvZ  - Bc. denná forma
  Odporúčaný študijný plán XE1 LVMvZ – Bc. externá forma
  Odporúčaný študijný plán YD2 LVMvZ – Mgr. denná dorma
  Odporúčaný študijný plán YE2 LVMvZ – Mgr. externá forma

 

ROČNÍKOVÍ VEDÚCI PRE AKADEMICKÝ ROK 2021/2022

1. ročník Bc. : Mgr. Kamila Melnikov, PhD.
2. ročník Bc. : MVDr. Alžbeta Kaiglová, PhD.
3. ročník Bc. : PhDr. Zuzana Bárdyová, PhD., MPH

1. ročník Mgr. : doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD.,MPH
2. ročník Mgr. : doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD.,MPH

 

ODBORNÁ PRAX

2. a 3. ročník Bc. štúdium denné:
Odborná prax – podľa informácií koordinátora odbornej praxe

  POKYNY K ABSOLVOVANIU ODBORNEJ PRAXE - BC ŠTÚDIUM
  POKYNY K ABSOLVOVANIU ODBORNEJ PRAXE - MGR ŠTÚDIUM
  Záznamník z praxe
  Čestné vyhlásenie študenta
  Hodnotenie študenta vykonávajúceho odbornú prax
  Žiadosť o prípravu zmluvy na zabezpečenie odbornej praxe
  Prihláška – Odborná prax I.
  Prihláška – Odborná prax II.
  Prihláška - Súvislá klinická prax

 

ZÁVEREČNÉ PRÁCE

3. ročník Mgr. štúdium externá forma:

- Nahratie záverečných prác do systému EZP a odovzdanie záverečných prác a prihlášok na štátnu skúšku: do 5. 11. 2021 (1.termín); do 15. 12. 2021 (2.termín – v prípade riadneho termínu); do 19. 1. 2022 (2.termín – v prípade prepracovania práce/opakovania termínu); do 14. 1. 2022 (3.termín - v prípade riadneho termínu); do 3. 2. 2022 (3.termín - v prípade prepracovania práce/opakovania termínu)

2. ročník Bc. štúdium denné, 1. roč. Mgr. štúdium denné:

- Zverejnenie tém záverečných prác v systéme MAIS (pedagóg): do 30. 11. 2021
- Výber tém záverečných prác v systéme MAIS (študent): do 31. 1. 2022
- Písomnú prihlášku na tému záverečnej práce (tlačivo „Zadanie záverečnej práce“) odovzdajú iba študenti, ktorí sa na tému neprihlasovali cez systém MAIS, čiže majú vlastnú tému a externého školiteľa: do 30. 4. 2022

1. ročník Mgr. štúdium externé:

- výber vlastnej témy (viď. Základné pokyny k výberu tém záverečných prác - Mgr. štúdium externá forma)
- Písomná prihláška na tému záverečnej práce (tlačivo „Zadanie záverečnej práce“): do 30. 4. 2022

3. ročník Bc. štúdium denné, 2. ročník Mgr. štúdium denné:

- Nahratie záverečných prác do systému EZP a odovzdanie záverečných prác a prihlášok na štátnu skúšku: do 15. 4. 2022 (1.termín);  do 20. 5. 2022 (2.termín - v prípade riadneho termínu); do 20. 6. 2022 (2.termín - v prípade prepracovania práce/opakovania termínu); do 22. 7. 2022 (3.termín)

Doktorandské štúdium

Odovzdanie projektu dizertačnej práce a podanie prihlášky na dizertačnú skúšku: 21. 1. 2022
Odovzdanie dizertačných prác (denná forma): 29. 4. 2022
Odovzdanie a nahratie dizertačných prác (externá forma): do 30. 6. 2022

 

  Výber tém na bakalárske práce na akademický rok 2022/23

  Smernica rektora TU v Trnave  č. 20/2011
  Usmernenie k písaniu bakalárskych záverečných prác z odboru LVMvZ
  Usmernenie k písaniu diplomových záverečných prác z odboru LVMvZ
  Pokyny k zadaniu záverečnej práce – Mgr. externé štúdiu
  Formulár zadania záverečnej práce

 

Posudok bakalárskej a diplomovej práce

 

ŠTÁTNE SKÚŠKY

3. roč. Mgr. štúdium externá forma:

Štátne záverečné skúšky – 1. termín:  12.-13. 1. 2022 (prihláška do: 5.11.2021)
Štátne záverečné skúšky – 2. termín:  26.- 27. 1. 2022 (prihláška do: 15.12.2021 v prípade riadneho termínu; 19. 1. 2022 v prípade prepracovania práce/opakovania termínu)
Štátne záverečné skúšky – 3. termín: 10. 2. 2022 (prihláška do: 14. 1. 2022 v prípade riadneho termínu; 3. 2. 2022 v prípade prepracovania práce/opakovania termínu)

3. ročník Bc. štúdium denné, 2. ročník Mgr. štúdium denné:

Štátne záverečné skúšky –1. termín:  6. 6. 2022 – 10. 6. 2022 (prihláška do: 15. 4. 2022)
Štátne záverečné skúšky –2. termín:  28. 6. 2022 – 29. 6. 2022 (prihláška do: 20. 5. 2022 v prípade riadneho termínu; 20. 6. 2022 v prípade prepracovania práce/opakovania termínu)
Štátne záverečné skúšky –3. termín: 17.- 18. 8. 2022 (prihláška do: 22. 7. 2022)

Doktorandské štúdium

Obhajoba dizertačných prác (denná forma): do 30. 6. 2022
Obhajoba dizertačných prác (externá forma): do 31. 8. 2022

 

  Prihláška na štátnu skúška

Bakalárske štúdium – okruhy ku štátnym záverečným skúškam

Magisterské štúdium – okruhy ku štátnym záverečným skúškam