Základná definícia štandardu
Štandard na základe článku 3 ods. 1 odborného usmernenia predstavuje úroveň kvality výkonu alebo služby, ktorá je želateľná, dosiahnuteľná a s ktorou sa porovnáva aktuálny výkon alebo služba.

„Štandardy sú optimálne úrovne starostlivosti, s ktorými sa pozorované hodnoty porovnávajú“. Obsahujú presné kritériá, ako má sestra postupovať pri ošetrovaní určitých skupín chorých, aby ňou poskytovaná starostlivosť bola odborná, kvalitná a komplexná. Jasne určujú, čo je cieľom kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti, ako majú byť dosiahnuté tieto ciele a ako sa dá hodnotiť dosiahnutie týchto cieľov. Znamenajú teda dohodnutú profesionálnu úroveň kvality.

Štandard je platná profesionálne odsúhlasená úroveň výkonu, starostlivosti v konkrétnej oblasti (z hľadiska množstva, času, kvality) – nie najnižšia ani najvyššia úroveň, ale optimálna úroveň.