Skočiť na hlavný obsah

Magisterské študijné programy

INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ NA AKADEMICKÝ ROK 2022/2023

Magisterské študijné programy

 

Termín podania prihlášky:
Prihlášky bude možné podať v dennej aj externej forme do 30.4.2022

Študijné programy:

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve - denná / externá forma, metóda výuky prezenčná
Verejné zdravotníctvo - denná -prezenčná / denná -kombinovaná forma, metóda výuky prezenčná alebo kombinovaná
Sociálna práca - denná / denná kombinovaná, metóda výuky prezenčná alebo kombinovaná*
Ošetrovateľstvo - denná - prezenčná / denná -  kombinovaná /  metóda výuky prezenčná alebo kombinovaná*

*Kombinovaná forma výuky je určená pre študentov, ktorí nemôžu denne dochádzať na vyučovanie (zamestnanie, rodičovská dovolenka, dlhodobá starostlivosť o odkázanú osobu, dlhodobý pobyt v zahraničí a podobne). Študent má status denného študenta a vyučovanie prebieha v cca 4 blokoch prezenčne alebo online počas semestra, formou individuálnych konzultácií s vyučujúcim a zadaním úloh cez systém Moodle a Microsoft Teams

Platba za prijímacie konanie je 40,- eur.

Číslo účtu: Štátna pokladnica SK85 8180 0000 0070 0024 1201,

SWIFT :  SPSRSKBA

variabilný symbol:

  • ak uchádzač posiela elektronickú prihlášku: vygenerovaný cez elektronickú prihlášku ako evidenčné číslo prihlášky, kde pre platbu treba „R“ vynechať
  • bez variabilného symbolu. ak uchádzač zasiela prihlášku len v printovej podobe (nie cez E-prihlášku)

 špecifický symbol: 30002

 doplňujúce údaje: (pri platbách cez banku): Priezvisko a meno.

 

Elektronickú prihlášku je potrebné po zaregistrovaní v e-prihláške vytlačiť, podpísať a spolu so všetkými prílohami  poslať na FZaSP TU, študijné oddelenie, Univerzitné námestie 1, 918 43  Trnava, inak nebude elektronická prihláška akceptovaná.

Prílohy prihlášky: životopis, potvrdenie o úhrade poplatku 40,-€, potvrdenie od lekára - tlačivo pre zdravotnícke odbory alebo tlačivo pre sociálnu prácu.

 Overené absolventské doklady (diplom, vysvedčenie, dodatok k diplomu) pošlú spolu s prihláškou uchádzači, ktorí ukončili štúdium v roku 2021 a skôr. Uchádzači končiaci 1.stupeň v AR 2021/22 zašlú absolventské doklady po ich vydaní, termín bude uchádzačom oznámený písomne.

Ak uchádzač po výzve o doplnenie chýbajúcich častí prihlášky nedoplní požadované súčasti prihlášky v stanovenej lehote, je vyradený z prijímacieho konania.

Poplatok za prijímacie konanie mu nebude vrátený.

Uchádzači zo zahraničia, ktorí sa uchádzajú študovať študijný program v slovenskom jazyku, musia úspešne absolvovať test zo SJ.

Definitívne overovania plnenia podmienok na prijatie sa bude konať na zasadnutí prijímacej komisie.

Uchádzačom o štúdium so špecifickými potrebami odporúčame pred podaním prihlášky kontaktovať fakultného koordinátora študentov so špecifickými potrebami. E-mail: nadezda.kovalcikova [at] truni.sk.
 

Výberové konanie pre magisterský stupeň sa uskutoční v mesiaci jún-júl 2022.