• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Magisterské študijné programy

INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ NA AKADEMICKÝ ROK 2021/22

Magisterské študijné programy

Termín podania prihlášky pre 2.kolo prijímacieho konania: Prihlášky bude možné podať v dennej aj externej forme v termíne od 1.7.2021 do 25.7.2021

 

Študijné programy:

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve - externá forma, metóda výuky prezenčná
Verejné zdravotníctvo
- denná / externá forma, metóda výuky prezenčná
Sociálna práca - denná / denná kombinovaná / externá, metóda výuky prezenčná alebo kombinovaná*

*Kombinovaná forma výuky je určená pre študentov, ktorí nemôžu denne dochádzať na vyučovanie (zamestnanie, rodičovská dovolenka, dlhodobá starostlivosť o odkázanú osobu, dlhodobý pobyt v zahraničí a podobne). Študent má status denného študenta a vyučovanie prebieha v cca 4 blokoch prezenčne alebo online počas semestra, formou individuálnych konzultácií s vyučujúcim a zadaním úloh cez systém Moodle a Microsoft Teams

Platba za prijímacie konanie je 40,- eur.

Číslo účtu: Štátna pokladnica SK85 8180 0000 0070 0024 1201,

SWIFT :  SPSRSKBA

variabilný symbol:

  • ak uchádzač posiela elektronickú prihlášku: vygenerovaný cez elektronickú prihlášku ako evidenčné číslo prihlášky, kde pre platbu treba „R“ vynechať
  • bez variabilného symbolu. ak uchádzač zasiela prihlášku len v printovej podobe (nie cez E-prihlášku)

 špecifický symbol: 30002

 doplňujúce údaje: (pri platbách cez banku): Priezvisko a meno.

Elektronickú prihlášku je potrebné po zaregistrovaní v e-prihláške vytlačiť, spolu so všetkými prílohami a poslať na FZaSP TU, študijné oddelenie, Univerzitné námestie 1, 918 43  Trnava, inak nebude elektronická prihláška akceptovaná.

Prílohy prihlášky: životopis, potvrdenie o úhrade poplatku 40,-€, potvrdenie od lekára - tlačivo pre zdravotnícke odbory alebo tlačivo pre sociálnu prácu, overené absolventské doklady (diplom, vysvedčenie, dodatok k diplomu).

*Kombinovaná forma výuky je určená pre študentov, ktorí nemôžu denne dochádzať na vyučovanie (zamestnanie, rodičovská dovolenka, dlhodobá starostlivosť o odkázanú osobu, dlhodobý pobyt v zahraničí a podobne). Študent má status denného študenta a vyučovanie prebieha v cca 4 blokoch prezenčne alebo online počas semestra, formou individuálnych konzultácií s vyučujúcim a zadaním úloh cez systém Moodle a Microsoft Teams

Výberové konanie pre magisterský stupeň sa uskutoční v mesiaci august 2021.