• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Mgr. Patrik Sivčo

Mgr. Patrik Sivčo

E-mail: 
patrik.sivco@tvu.sk
Telefón: 
033 / 59 39 426
Miestnosť: 
A107

Pôsobí ako interný doktorand na Katedre verejného zdravotníctva FZaSP na Trnavskej univerzite v Trnave. Vyučuje Analýzu epidemiologických dát I. a Zdravie pri práci I. V rámci svojho doktorandského štúdia sa zaoberá problematikou úrazov mozgu. V rokoch 2014 – 2015 absolvoval klinickú prax  v nemocnici v Snine, v rokoch 2015 – 2016 na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva a Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe v Humennom. V rokoch 2017 – 2018 absolvoval prax vo Fakultnej nemocnici v Trnave, kde zároveň vykonával výskum pre svoju diplomovú prácu s následnou aplikáciou získaných dát a intervenciou v oblasti nozokomiálnych nákaz a zvyšovania compliance hygieny rúk.

Rok narodenia: 1994
Rok získania Bc.: 2016
Rok získania Mgr.: 2018

Bakalárska práca: Postoje rodičov k očkovaniu detí a zvyšovanie ich povedomia (Parental attitudes towards children's vaccination and raising their awareness)
Diplomová práca: Nozokomiálne nákazy u pacientov hospitalizovaných na Neurologickom oddelení FN Trnava (Nosocomial infections in patients hospitalized in Neurology department of Faculty hospital Trnava)

Projekty:

  • CENTER-TBI – zapojený do projektu v rámci dizertačnej práce