• SK vlajka
 • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Mgr. Michaela Hromková, PhD.

Mgr. Michaela Hromková, PhD.

E-mail: 
michaela.hromkova@truni.sk
Telefón: 
+421 33 5939 430
Miestnosť: 
106

Mgr. Michaela Hromková, PhD. Je internou odbornou asistentkou na Katedre sociálnej práce Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. Venuje sa problematike zdravotného postihnutia, formálnemu a neformálnemu opatrovateľstvu, sociálnym službám, ich koncepcii a kvalite a marketingu a fundraisingu v sociálnych službách. Pracovala ako projektová koordinátorka medzinárodného 7 – rámcového projektu GENOVATE (trvanie projektu 2012 – 2016). V súčasnosti je tiež členkou projektového tímu APVV Analýza potrieb sociálnej služby v oblasti včasnej intervencie v podmienkach Slovenska. V minulosti bola zapojená do VEGA projektu Evaluácia sociálnych služieb a medzinárodného 7 - rámcového projektu INTERLINKS v spolupráci s Inštitútom pre výskum práce a rodiny. Je spoluautorkou vedeckej monografie Sociálne služby, súčasný stav a možnosti merania ich kvality.


Rok získania titulu Mgr.: 2011
Rok získania titulu PhD.: 2014

Publikácie:

 1. Levická, J., Levická, K. Slaná, M. Hromková, M. 2013. Sociálne služby: Vývoj, súčasný stav a možnosti merania ich kvality. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis. 2013, 101 s. ISBN 978 – 80 – 8082 – 738 – 0 
 2. Hromková, M., Slaná, M., Keketiová, J. 2013. The changing role of citizens (people with disabilities) in social services in Slovakia after the World War II. till present. In: Web of Science  
 3. Slaná, M., Hromková, M., Vidová, K. 2015. Case management v hospicovej a paliatívnej starostlivosti. In: Paliatívna medicína a liečba bolesti. ISSN 1337 – 6896. ročník 8, supplement S3e, 2015, s. 12 – 15.
 4. Hromková, M., Slaná, M. 2014. Štandardizácia kvality sociálnych služieb v Slovenskej republiky a vybrané problémy zariadenia sociálnych služieb v procese prípravy na štandardizáciu. In: Revue sociálnych služieb. 1338 – 1075. ročník 6, č. 1. 2014, s. 46 – 61.
 5. Levická, J., Hromková, M., Bánovčinová, A. 2013. Evaluácia sociálnych služieb: Teória a realita. In: Revue sociálnych služieb. 2013, roč. 5, č. 2, s. 20 – 37. ISSN 1338 – 1075   
 6. Slaný, J., Slaná, M., Hromková, M., Letovancová, K. 2015. Súčasný stav v oblasti služby včasnej intervencie v podmienkach Slovenska. In: Revue sociálnych služieb. 1338 – 1075. ročník 7, č. 2. 2015, s. 30 – 38.

 

Publikácie posledných 5 rokov:

 1. Slaná, M., Hromková, M., Molnárová Letovancová, K. (2017). Včasná intervencia. Vývoj, súčasný stav a teoretické východiská. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave. ISBN 978 – 80 . 568 – 0084 – 3.
 2. Slaná, M., Hromková, M., Letovancová, K., Vidová, K. (2018). Everything has changed. Reflection of parenting children with Duchenne muscular dystrophy.In:Pensée plurielle ISSN 1376-0963. Vol. 48, No. 2, ISBN 9782807392359. Page 133 – 143.  SCOPUS
 3. Slaná, M., Dobríková, P., Hromková, M., Letovancová, K. (2016). Social work in hospitals in Slovakia: current working conditionand difficulties in the view of professionals. In: Analele Ştiinţifice ale Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi. Sociologie şi Asistenţă Socială. ISNN 2065 – 3131, Vol 9, No1, s. 81 – 98.
 4. Hromková, M., Slaná, M., Vaverčáková, M., Bues, M. (2016). Satisfaction with social services through the eyes of clients. In: Zeitschrift für interdisciplinäre ökonomische Forschung. ISSN 2196 – 4688, no 2, s. 117 – 120.
 5. Hromková, M., Slaná, M., Eidenmüller, T. (2017). Marketing strategies in NGO´s in Slovakia. In: Zeitschrift für interdisciplinäre ökonomische Forschung. ISSN 2196 – 4688. Heft 1, s. 4 – 12.
 6. Hromková, M., Slaná, M., Molnárová Letovancová, K. (2017). Potreby rodín s deťmi so zdravotným postihnutím. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok. ISNN 1336 – 2231, roč. 16, č. 5, s. 85 – 98.
 7. Hromková, M. (2018). Social service of early interventionas a help for families with children with disabilities. S. 96 – 98. In: СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ И ПРАКТИКИ В ХХI ВЕКЕ: из опыта молодежных исследований (человек и общество в меняющемся мире). Zoshka Ola, Rusko, ISBN 978-5-906541-21-5.


Granty – projekty:

 • APVV-14-0646 - „Analýza potrieb sociálnej služby v oblasti včasnej intervencie v podmienkach Slovenska“. (spoluriešiteľ)