• SK vlajka
 • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

doc. PhDr. Marta Vaverčáková, PhD., MPH.

doc. PhDr. Marta Vaverčáková, PhD., MPH.

E-mail: 
marta.vavercakova@truni.sk
Telefón: 
+421 33 5939 418
Miestnosť: 
310

doc. PhDr. Marta Vaverčáková, PhD., MPH. Je internou docentkou na Katedre sociálnej práce, Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. Venuje sa problematike sociálneho manažmentu, manažmentu v sociálnej práci, riadeniu ľudských zdrojov a personálnej práci. Od roku 2014 pracuje ako koordinátorka v združení ALUMNI pre FZaSP TU, ktoré poskytuje priestor na stretávanie a ďalšie aktivity absolventov univerzity. Cieľom je udržať spojenie absolventov so svojou Alma Mater. Od roku 2003 je členkou Vedeckej rady FZaSP TU Trnava. Od roku 2004 je členkou štátnicových komisií na FZaSP TU, školí a oponuje bakalárske práce, diplomové práce a doktorandské práce. Je spolugarant študijného programu RaOSS a v rámci študijného programu RaOSS zabezpečuje sprevádzanie a návštevu sociálnych zariadení s rakúskymi študentmi. Je členkou v redakčnej rade časopisu Zeitschrift fur interdisuiplinäre ôkonomische Forschung, ISBN 5196-4688. Ako docent s potrebnou kvalifikáciou môže poskytnúť kvalifikačný a odborný potenciál ( aj ako garant) pre vznik a rozvoj nových študijných programov v odbore SP.

Od roku 2003 do roku 2017 členka Vedeckej Rady FZaSP TU, od roku 2004 doposiaľ členka štátnicových komisií na FZaSP TU, v roku 2005 schválená za členku komisie pre doktorandské štúdiu v odbore sociálna práca, v roku 2005 členka redakčnej rady časopisu FZaSP TU „Sociálna práca a zdravotníctvo“, v roku 2006 členka Slovenskej lekárskej spoločnosti- zložka Zdravotnícke právo.

 

Rok získania titulu Mgr.: 2000
Rok získania titulu PhD.: 2003
Rok získania titulu MPH.: 2006
Rok získania titulu Docent: 2006


Publikácie posledných 5 rokov:

 1. Médiá a internet ako fenomén v závislosti ale aj ako hlavný nástroj kreativity ľudí/Marta Vaverčáková. In: World journal of theoretical and applied sciences: Homo creator w wymiarze spolecznym, kulturowym i ekonomicznym w XXI wieku (cz. II). - ISBN 978-83-61401-17-9. - ISSN 2392-2443. - Nr 2 (3) (2015), s. 68-86 [0,95 AH]
 2. Integračný proces azylantov v Slovenskej republike/Monika Mačkinová, Jana Keketiová, Marta Vaverčáková. In: World journal of theoretical and applied sciences : Z problematyki kultur. Studium interdyscyplinarne. - ISBN 978-83-61401-06-3. - ISSN 2392-2443. - Nr 2 (5) (2016), s. 132-140.
 3. Management - the specific human activity in social work /Jana Keketiová, Marta Vaverčáková, Monika Mačkinová. In: Clinical Social Work and Health Intervention - CSWHI. - ISSN 2222-386X. - Vol. 5, No. 1 (2014), s. 86-88 [0,15 AH].
 4. Satisfaction with social services through the eyes of clients /Michaela Hromková, Miriam Slaná, Marta Vaverčáková, Mirjam Bues. In: Zeitschrift für interdisziplinäre ökonomische Forschung. - ISSN 2196-4688. - No. 2 (2016), s. 117-120.. - Spôsob prístupu: https://ideas.repec.org/a/ris/zfioef/0045.html
 5. Motivácia terénnych sociálnych pracovníkov/Andrea Bánovčinová, Martin Albert Botka, Marta Vaverčáková. In: Revue sociálnych služieb. - ISSN 1338-1075. - Roč. 9, č. 2 (2017), s. 28-39.. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/14717.pdf
 6. Knowledge economic and intellectual capital /Zuzana Polakovičová, Marta Vaverčáková. In: Sprachkompetenz in der Wissenschaft. - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2014. - ISBN 978-80-8082-799-1. - CD-ROM; S. 239-248.
 7. Learning organization /Zuzana Polakovičová, Marta Vaverčáková. In: Sprachkompetenz in der Wissenschaft. - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8082-983-4. - CD ROM, S. 79-84. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/13510.pdf
 8. Strategy of lifelonglearning and careerdevelopment /Zuzana Polakovičová, Marta Vaverčáková. In: Sprachkompetenz in der Wissenschaft. - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8082-862-2. - CD-ROM; S. 148-153.
 9. Diagnostika v práci sociálního pracovníka, prognóze demografického vývoje a směřování sociálních služeb /Marta Vaverčáková, Jana Keketiová. In: Ekonomika a řízení ve zdravotních a sociálních službách. - Praha: Vysoká škola aplikované psychologie, 2013. - ISBN 978-80-87871-00-3. - CD-ROM; S. 147-152.
 10. Znalostný menežment kľúč k úspechu organizácií / Marta Vaverčáková, Jana Keketiová, Zuzana Polakovičová. In: Ekonomika a řízení ve zdravotních a sociálních službách. - Praha: Vysoká škola aplikované psychologie, 2013. - ISBN 978-80-87871-00-3. - CD-ROM; S. 101-107.
 11. Obézny pacient a jeho postoj k svojmu zdraviu /Monika Mačkinová et al. In: Jihlavské zdravotnické dny 2013. - Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2013. - ISBN 978-80-87035-72-6. - S. 464-474.
 12. Személyes szolgáltatások nyújtása a szlovák szociális intézményekben / Keketiová et al.
  In: Acta Medicinae et Sociologica: "Új utakon" Szociális gazdaság nemzetközi konferencia szerkesztett előadásai. - ISSN 2062-0284. - Vol. 4, No. 8-9 (2013), s. 135-145. - Spôsob prístupu: http://epa.oszk.hu/02500/02535/00006/pdf/EPA02535_acta_medicinae_2013_08-09_135-146.pdf
 13. The identity of Gypsy children in family Foster homes /Monika Mačkinová, Jana Keketiová, Marta Vaverčáková. In: Interdisciplinary Management Research X. - Opatija: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, 2014. - ISBN 978-953-253-126-8. - ISSN 1847-0408. - CD-ROM; S. 987-997. WOS
 14. Pracovná motivácia terénnych sociálnych pracovníkov podľa Herzbergovej dvojfaktorovej pracovnej motivácie /Martin Albert Botka, Marta Vaverčáková. In: Aktuální trendy sociální práce. - Příbram: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, 2016. - ISBN 978-80-906146-8-0. - CD-ROM; S. 66-73.
 15. Sociálno-ekonomické zmeny a problematické situácie sprevádzajúce starších ľudí v sociálnych službách /Dagmar Štiavnická et al. In: Ekonomika a řízení ve zdravotních a sociálních službách. - Praha: International Art Campus Prague, 2014. - ISBN 978-80-86877-70-9. - CD-ROM; S. 167-174.
 16. Dlhodobá sociálna starostlivosť o seniorov v zariadeniach sociálnych služieb v Slovenskej republike /Monika Mačkinová, Jana Keketiová, Marta Vaverčáková. In: Ekonomika a řízení ve zdravotních a sociálních službách. - Praha: International Art Campus Prague, 2014. - ISBN 978-80-86877-70-9. - CD-ROM; S. 175-183.
 17. Moysesove kázne na konci roku = Moyses sermons at the end of the year/Marta Vaverčáková et al. In: Moysesovo dielo v prospech Slovanstva. - Záhreb: Spoločnosť chorvátsko-slovenského priateľstva, 2015.  ISBN 978-953-97153-7-1. - S. 76-84.
 18. Senior v zariadení sociálnych služieb/Marta Vaverčáková. In: Jihlavské zdravotnické dny 2015. - Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2015. - ISBN 978-80-88064-11-4. - S. 376-380.
 19. Social manager personality /Zuzana Polakovičová, Marta Vaverčáková. In: Social Work Identity in Europe an Academic and Professional Debate. - Trnava: Trnava University in Trnava, 2014. - ISBN 978-80-8082-776-2. - CD-ROM; S. 116-119.
 20. Rozvoj terénnej sociálnej práce v obciach/Martin Albert Botka, Marta Vaverčáková.
  In: Evalvácia sociálnych služieb. - Trnava: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8082-758-8. - CD-ROM; S. 7-11.
 21. Senior v sociálnom prostredí = Senior in the social environment/Jana Keketiová, Marta Vaverčáková. In: Praktický pohľad do zákulisia sociálnej práce. - Sládkovičovo: Vysoká škola Danubius, 2015. - ISBN 978-80-8167-029-9. - CD-ROM; S. 61-78.
 22. Sociálna práca a filozofia v historickom kontexte/Zuzana Polakovičová, Marta Vaverčáková. In: Kolektívna a individuálna pamäť v historickom vedomí. - Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2014. - ISBN 978-80-555-1154-2. - CD-ROM; S. 83-87.
 23. Násilie v rodine = Violence in the family/Zuzana Polakovičová, Marta Vaverčáková. In: Rodina ako spoločenstvo v službách človeka. - Prešov: Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P.P.Gojdiča v Prešove, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.Alžbety v Bratislave, 2014. - ISBN 978-80-8132-106-1. - S. 250-266.
 24. Adaptácia klienta na inštitucionálnu starostlivosť/Marta Vaverčáková. In: Evalvácia sociálnych služieb. - Trnava: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8082-758-8. - CD-ROM; S. 177-181 [0,4 AH].
 25. Socializácia a adaptácia seniorov v zariadeniach sociálnych služieb/Monika Mačkinová, Jana Keketiová, Marta Vaverčáková. In: Aplikovaná etika v sociálnej práci. - Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, 2013. - ISBN 978-80-8132-087-3. - CD-ROM; S. 249-261.
 26. Význam motivácie terénnej sociálnej práce/Martin Albert Botka, Marta Vaverčáková. In: Res socialis 2017. - Trnava: Katedra sociálnej práce, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-568-0060-7. - S. 142-148. Iné súvisiace práce: Význam motivácie terénnej sociálnej práce, 2017.
 27. Bezdomovectvo ako sociálny problém dnešnej spoločnosti/Monika Mačkinová, Jana Keketiová, Marta Vaverčáková. In: I. Vyšehradské stretnutie. - Nitra: Katedra sociálnej práce a sociálnych vied UKF v Nitre, 2013. - ISBN 978-80-558-0463-7. - CD-ROM; S. 503-518.
 28. Aktivity seniorov, starostlivosť o seniorov v prirodzenom prostredí/Marta Vaverčáková. In: Vizualizácia sociálnej práce II.. - Sládkovičovo: Vysoká škola Danubius, 2016. - ISBN 978-80-8167-053-4. - CD-ROM; S. 116-142.
 29. The management of human resources/Zuzana Polakovičová, Marta Vaverčáková.
  In: Jazyková kompetencia ako súčasť celoživotného vzdelávania. - Trnava: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8082-725-0. - S. 214-222.
 30. Mäeutik a starostlivosť orientovaná na zážitky/Monika Mačkinová, Jana Keketiová, Marta Vaverčáková. In: Aplikovaná etika v sociálnej práci. - Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, 2013. - ISBN 978-80-8132-087-3. - CD-ROM; S. 129-136. Ohlasy:
  2014 [4] SLOVÁK, P. Sociálne prostredie, rozvoj osobnosti a duševné zdravie. In KOZOŇ, A. (zost.) Sociálne zdravie jedinca a spoločnosti. - 1. - Trenčín: SpoSoIntE, 2014. - ISBN 978-80-89533-12-1, s. 329-336.
 31. Dobrovoľníctvo ako fenomén v sociálnej práci = Volunteering as a phenomenon in social/Marta Vaverčáková. In: Svetový deň sociálnej práce III.. - Sládkovičovo: Vysoká škola Danubius, 2017. - ISBN 978-80-8167-062-6. - CD-ROM; S. 43-46.
 32. Drogová závislosť = Drug addiction/Marta Vaverčáková. In: Vizualizácia sociálnej práce III.. - Sládkovičovo: Vysoká škola Danubius, 2017. - ISBN 978-80-8167-063-3. - CD-ROM; S. 49-52.
 33. Kvalita poskytovania sociálnej starostlivosti v zariadení sociálnych služieb/Jana Keketiová, Monika Mačkinová, Marta Vaverčáková. In: Trinásta komnata. - [Trnava]: Úrad TTSK, 2013. - ISBN 978-80-971439-1-6. - S. 39-51; [1,66 AH].
 34. Utečenci a xenofóbia na Slovensku = Refugees and xenophobia in Slovakia/Jana Keketiová, Marta Vaverčáková. In: Imigranti v Európskej únii. - Sládkovičovo: Vysoká škola Danubius, 2015. - ISBN 978-80-8167-049-7. - CD-ROM; S.67-81.