• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Mgr. Lukáš Pazderka

Mgr. Lukáš Pazderka

E-mail: 
lukas-pazderka@tvu.sk
Telefón: 
+421 911 236 793
Miestnosť: 
Pavilón klinických a laboratórnych disciplín FNTT

Pôsobí ako interný doktorand na Katedre laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve. Podieľa sa na výučbe predmetov Mikrobiológia II., Mikrobiológia životného prostredia a Vyšetrovacie metódy v mikrobiológii. Je absolventom Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Mikrobiológia. V Centre mikrobiológie, nemocničnej hygieny a prevencie infekcií sa v rámci svojej dizertačnej práce zaoberá výskumom v oblasti využitia metód molekulárnej biológie pri hodnotení rizika prenosu multirezistentných baktérií v nemocničnom prostredí. Je riešiteľom projektu “Molekulárno-epidemiologická charakteristika baktérií izolovaných z lôžkových zdravotníckych zariadení na Slovensku a jej využitie pre optimalizáciu diagnostiky a preventívnych opatrení v nemocničnej hygiene.“ Je členom Československej spoločnosti mikrobiologickej (ČSSM).

Rok narodenia: 1994
Rok získania Mgr.: 2018

Najvýznamnejšie publikácie:

  1. Pazderka L., Lichvariková A., Drahovská H. Molekulárno-biologická analýza klinických kmeňov Streptococcus agalactiae spôsobujúcich urogenitálne infekcie. In: ŠVK Prif UK 2018. Bratislava. ISBN 978-80-223-4517-0. - S. 510
  2. Pazderka L., Lichvariková A., Belanová V., Drahovská H. Molekulárna charakterizácia klinických kmeňov Streptococcus agalactiae. In: ŠVK Prif UK 2017. Bratislava. ISBN 978-80-223-4310-7. - S. 584  
  3. Hnilicová S., Pazderka L., Brňová J., Micháliková L., Štrelingerová J., Lišková A., Krčméry V.: Monitoring a testovanie baktérií izolovaných z prostredia JIS na Slovensku v roku 2015. In: Tomáškovy dny 2016. - Brno: Masarykova Univerzita, 2016. - ISBN 978-80-210-8255-7. - S. 41
  4. Micháliková L., Brňová J., Lišková A., Sirotná Z., Hnilicová S., Pazderka L., Babálová M., Šterlingerová J., Rovný I., Krčméry V.: Spektrum rezistencie u environmentálnych izolátov baktérií z lôžkových zdravotníckych zariadení na Slovensku v roku 2015 : výsledky štúdie HOSPITAL-ENVIRO-REZ. In: XIII. Vedecko-odborná konferencia národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR. - S.l. : s.n., 2016. - ISBN 978-80-89797-12-7. - S. 32.
  5. Micháliková L., Brňová J., Líšková A., Sirotná Z.,Hnilicová S., Pazderka L., Babáľová M., Štrelingerová J., Rovný I., Krčméry V. a kolektív pracovníkov Laboratórií mikrobiológie životného prostredia a Oddelení epidemiológie RÚVZ v SR. Monitorovanie rezistencie u environmentálnych izolátov baktérií z lôžkových zdravotníckych zariadení na Slovensku v roku 2015. In: XXI. Červenkove dni preventívnej medicíny. - Bratislava : Vydavateľstvo A-medi management, 2016. - ISBN 978-80-89797-13-4.
  6. Brňová J., Pazderka L., Hnilicová S., Micháliková L., Štrelingerová J., Líšková A., Krčméry V. Tvorba biofilmu a rezistencia na antibiotiká u baktérií izolovaných z prostredia JIS na Slovensku v roku 2015. In: XXI. Červenkove dni preventívnej medicíny. - Bratislava : Vydavateľstvo A-medi management, 2016. - ISBN 978-80-89797-13-4. - S. 26.
  7. Pazderka L., Kukan K., Michalíkova L., Dudáková K., Strehárová A., Mačeková M., Brňová J. Nozokomiálne vírusové gastroenteritídy vo FN Trnava v rokoch 2010 – 2014, XIX. Slovensko-český kongres o infekčných chorobách. Trnava. 2015