Skočiť na hlavný obsah

Bakalárske študijné programy

INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ NA AKADEMICKÝ ROK 2022/2023

Bakalárske študijné programy

Termín podania prihlášky:
Prihlášky bude možné podať v dennej aj externej forme do 15.4.2022

 

Študijné programy:

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve – denná / externá forma, metóda výuky prezenčná
Ošetrovateľstvo - denná forma, metóda výuky prezenčná
Verejné zdravotníctvo - denná forma, metóda výuky prezenčná
Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny - denná / denná kombinovaná  forma, metóda výuky prezenčná alebo kombinovaná*
Sociálna práca - denná / denná kombinovaná  forma, metóda výuky prezenčná alebo kombinovaná*

*Kombinovaná forma výuky je určená pre študentov, ktorí nemôžu denne dochádzať na vyučovanie (zamestnanie, rodičovská dovolenka, dlhodobá starostlivosť o odkázanú osobu, dlhodobý pobyt v zahraničí a podobne). Študent má status denného študenta a vyučovanie prebieha v cca 4 blokoch prezenčne alebo online počas semestra, formou individuálnych konzultácií s vyučujúcim a zadaním úloh cez systém Moodle a Microsoft Teams

Platba za prijímacie konanie je 40,- eur.

Číslo účtu: Štátna pokladnica SK85 8180 0000 0070 0024 1201,
SWIFT : SPSRSKBA

variabilný symbol:

  • ak uchádzač posiela elektronickú prihlášku: vygenerovaný cez elektronickú prihlášku ako evidenčné číslo prihlášky, kde pre platbu treba „R“ vynechať
  • bez variabilného symbolu ak uchádzač zasiela prihlášku len v printovej podobe (nie cez E-prihlášku)

 špecifický symbol: 30002

 doplňujúce údaje: Priezvisko a meno.

 

Elektronickú prihlášku je potrebné po zaregistrovaní v e-prihláške vytlačiť, podpísať a spolu so všetkými prílohami poslať na FZaSP TU, študijné oddelenie, Univerzitné námestie 1, 918 43 Trnava, inak nebude elektronická prihláška akceptovaná.

Prílohy prihlášky: životopis, potvrdenie o úhrade poplatku 40,-€, potvrdenie od lekára - tlačivo pre zdravotnícke odbory alebo tlačivo pre sociálnu prácu, motivačný list (študijný program: sociálna práca, rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny), overené výročné vysvedčenia 1. až 4. ročník + maturitné vysvedčenie – uchádzači, ktorí maturovali v roku 2021 a skôr. Uchádzači maturujúci v školskom roku 2021/22 vypíšu koncoročné známky za 1. až 3. ročník v prihláške a stredná škola overí správnosť uvedených údajov.

 

Ak uchádzač po výzve o doplnenie chýbajúcich častí prihlášky nedoplní požadované súčasti prihlášky v stanovenej lehote, je vyradený z prijímacieho konania.

Poplatok za prijímacie konanie mu nebude vrátený.

Uchádzači zo zahraničia, ktorí sa uchádzajú študovať študijný program v slovenskom jazyku, musia úspešne absolvovať test zo SJ.

Definitívne overovania plnenia podmienok na prijatie sa bude konať na zasadnutí prijímacej komisie.

Uchádzačom o štúdium so špecifickými potrebami odporúčame pred podaním prihlášky kontaktovať fakultného koordinátora študentov so špecifickými potrebami. E-mail: nadezda.kovalcikova [at] truni.sk.
 

Výberové konanie pre bakalársky stupeň sa uskutoční v mesiaci jún 2022.